Skip to content

Deklaration

Områdefastsættelse.
1.1 Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag 1 viste område , omfattende ca. 24000 m2. af matr.nr.3 at , Stenstrup overdrev og matr.nr.12 Elllekilde by , Hellebæk sogn, pålægger herved det nævnte område følgende servitutter , som også har gyldighed for alle parceller, der efter den 01.01.1976 udstykkes indenfor det anførte område på ca. 24000 m2. , nemlig dels 40 parceller til beboelseshuse, dels parceller , der udgør veje , stier, parkerings- og andre fællesarealer.

2.1
 Enhver ejer af de af deklarationen omfattede parceller skal være medlem af en grundejerforening, der stiftes på bygherrens initiativ. Vedtægterne affattes af bygherren, og kan ikke ændres før efter 01.01.1978. Foreningens opgave er hovedsagelig at varetage grundejernes interesser, vedligeholdelse af veje, fællesarealer, fællesanlæg, herunder ledninger og hegn mv. samt forhandlinger herom med myndighederne.

2.2
 Grundejerforeningen skal stiftes, når mindst 25% af de udstykkede grunde er solgt.

Bebyggelsens omfang og placering
3.1 Bebyggelsen må kun opføres med en placering og i et omfang som vist på bilag 2 og 3. Med byrådets og grundejerforeningens særlige tilladelse er det dog tilladt på hver parcel at opføre en tilbygning på maximalt 20 m2. , såfremt denne i øvrigt kan opfylde kravene i byggelovgivningen.

3.2
 I bebyggelsen er det i øvrigt tilladt at opføre et fælleshus, på maximalt 80 m2. etageareal. Grundejerforeningen bestemmer tidspunkt for fælleshusets etablering og forestår dets anlæg og drift.

3.3
 Ydervægge skal udføres med overflader i følgende farver : hvid, sort eller jordfarver.

3.4
 Tage skal udføres med røde teglsten.

Områdets benyttelse.
4.1 Området må , med nedennævnte undtagelser, kun anvendes til boligformål.
Der må indenfor området ikke udøves nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, rystelser, der ved sit udseende eller på anden måde efter byrådets skøn er til ulempe for de omboende.

4.2
 Det er tilladt, at der i de enkelte boliger drives sådan virksomhed som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når virksomheden drives af den der bebor den pågældende bolig og når virksomheden efter byrådets skøn, drives på en sådan måde at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres. (herunder ved skiltning o.lign.).
Kvarterets præg af boligkvarter ikke brydes og virksomheden ikke fremkalder ulemper for de omboende eller fremkalder behov for parkeringsmuligheder, som ikke er til stede ved den pågældende bolig.
Boligerne må ikke benyttes til anden form for erhvervsvirksomhed. Der må således ikke udøves handels-, vognmands-, fabriksværksted- eller oplagsvirksomhed, ligesom der ikke må indrettes pensionater eller klublejligheder eller drives anden form for erhvervsmæssig udlejning.

Områdets udstykning.
5.1 Udstykninger må kun foretages efter de retningslinier , som fremgår af bilag nr.1 De enkelte ejendomme har andele i de på kortbilagets viste vej-, sti-, parkerings og andre fællesarealer.

Veje og stier.
6.1 Veje og stier må kun anlægges i en bredde og med en retning som vist på bilag nr.2 og 4.

6.2
 Belysning af veje , stier og andre fællesarealer, skal udformes som luftledningsfri belysning efter byrådets nærmere bestemmelser

6.3
 Grundejerforeningen vedligeholder veje, stier og andre fællesarealer , samt belysning af disse, i det omfang de ikke vedligeholdes af kommunen eller af vedkommende forsyningsselskab.

6.4
 Den til enhver tid værende ejer af ejendommen eller parceller heraf, skal tåle at eventuelle skråninger i forbindelse med anlæg af den syd for bebyggelsen beliggende offentlige sti , indlægges på fællesarealerne uden erstatning.

6.5
 Den til enhver tid værende ejer af ejendommen eller parceller heraf, skal til enhver tid uden erstatning tåle at der i det vestlige friareal udlægges areal til vej.

6.6
 Vejarealerne og parkeringsarealerne udstykkes som vist på bilag nr. 1.

6.7
 Parkering af last- omnibus-, flytte-,rute- og fragtbiler, campingvogne, både o.l. er forbudt i hele deklarationsområdet.

Teknisk forsyning.
7.1 Grundejerforeningen vedligeholder fællesledninger i det omfang de ikke vedligeholdes af vedkommende forsyningsselskab eller af det offentlige. Vedligeholdelsen af stikledninger indenfor hver grund påhviler vedkommende grundejer.

7.2
 Ulemper som følge af ledningsføringer og andre foranstaltninger, der foretages i forbindelse med udstykning og områdets grundmodning, kan ikke kræves erstattet og den til enhver tid værende ejer af ejendommen eller parceller heraf, er i den anledning pligtig at underskrive og lade tinglyse deklarationer, som måtte blive forlangt af kommunen eller forsyningsselskaber.
Den til enhver tid værende ejer af ejendommen eller parceller heraf er pligtig at tåle nødvendig vedligeholdelse og reparation af ledninger af enhver art.

7.3
 Den til enhver tid værende ejer af ejendommen eller parceller heraf, skal tåle evt. fremtidige tilføjelser til ledningsnettet uden anden erstatning end fuld reetablering af bestående forhold.

7.4
 Deklarationsområdet skal forsynes med el ved fremførelse i jordkabler.

7.5
 Bebyggelsen er tilsluttet fællesantenneanlæg og der må ikke findes udendørs antenner på de enkelte ejendomme.
Grundejerforeningen administrerer driften og betaler fornyelser og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget.
Grundejerforeningen er forpligtet til vederlagsfrit at give tilslutningsadgang for kommende parceller der udstykkes fra Ellekildehaves jorder (matr. nr. 1k, 4 a, 4b, 4c og 12 Ellekildehave by, Hellebæk sogn, 2c, 2æ og 10 Skibstrup og 3at Stenstrup overdrev.) De kommende parceller tilsluttes for egen regning fællesantennen og derefter skal disse parceller deltage forholdsmæssigt i udgifterne til drift, vedligeholdelse og fornyelse af fællesantenneanlægget.

Hegn og beplantning.
8.1 Beplantninger af fællesareal samt plantning af hække skal indenfor området foretages efter de på bilag 4 viste retningslinier. Plantearbejdet udføres ved grundsælgers foranstaltning.

8.2
 I deklarationsområdet må der ikke findes beplantninger, der ved skygge eller kraftig vækst er til væsentlig gene for de omboende.

Påtaleret.
9.1 Påtaleberettiget er ifølge nærværende deklaration Helsingør byråd og grundejerforeningen hver for sig.

9.2
 Helsingør byråd kan helt eller delvis delegere påtaleretten til grundejerforeningen og kan til hver en tid tilbagekalde en sådan delegation.

9.3
 Forsåvidt angår punkt 7.5 har desuden de parceller , der udstykkes fra matr. nr. 1k, 4a, 4b, 4c og 12 Ellekildehave by, Hellebæk sogn, 2c, 2æ og 10 Skibstrup og 3 at Stenstrup overdrev påtaleret hver for sig.

Dispensation.
10.1 Helsingør byråd kan meddele dispensation fra deklarations bestemmelser, såfremt samtykke hertil i hvert enkelt tilfælde gives af grundejerforeningen.

Tinglysning.
11.1 Nærværende deklaration tinglyses servitutstiftende forud for al pantegæld på samtlige de ejendomme , der er nævnt i deklarationens indledning.
Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.

11.2
 Til sikkerhed for opfyldelsen af pligterne ifølge nærværende deklaration og til sikkerhed for parcelejernes øvrige forpligtelser overfor grundejerforeningen, begæres nærværende deklaration tillige lyst pantstiftende for kr. 3000 hvilket beløb lyses på hver af de under udstykning værende 40 boligparceller inkl.. disses 1/40 af de fællesarealer m.v. og retten til at gøre krav gældende indenfor det pantstiftende beløb tilkommer grundejerforeningen.

11.3 De nævnte som pantstiftende lyste kr. 3000 respekterer størst mulige lån i almindelig og særlig realkredit til vilkårlig rente og løbetid, herunder kontantlån med særlige indfrielsesvilkår samt de i anledning af bygherrens salg af de færdigopførte huse udstedte og tinglyste pantebreve til sælger eller ordre.

11.4
 Advokat Ole Bang er bemyndiget – med substitutionsret – til at underskrive påtegninger på nærværende deklaration om de som pantstiftende lyste kr. 3000¢s respekt af endelig prioritering og aftalte sælgerpantebreve jf.. 11.3 Denne bemyndigelse gælder indtil samtlige de i 1.1 nævnte 40 parceller er endeligt prioriteret og de ved bygherrens salg udstedte sælgerpantebreve er tinglyst med den i 11.3. forudsatte prioritetsstilling. Derefter kan alene grundejerforeningen som panthaver underskrive eventuelle respekt og moderationspåtegninger.

Bilag 1: Udstykningsplan(matriketkort)   mål  1:500    Se som PDF (3,4 mb)
Bilag 2: Bebyggelsesplan                       mål  1:500
Bilag 3: Snit og plan have hver hustype  mål  1:500    Se som PDF (2,9 mb) 3 sider
Bilag 4: Beplantningsplan                      mål  1:500

Udstykningssag for GF-Vingen
Vejledning til Helsingør Kommmunes filarkiv
Dokumenterne vedr. GF-Vingen ligger med vejnavne “Vingen” og nr 999. Ejendomsnr 245753

Back To Top