Skip to content

Nye beboere i GF-Vingen

For at i hurtigst muligt skal føle jer hjemme, vil vi her give en kort orientering om bebyggelsen og grundejerforeningen.

Vi er 40 husstande, fordelt omkring 5 torve. De enkelte parceller er små, derfor har vi en række arealer til fælles afbenyttelse. På fællesarealerne er udlagt veje og torve inkl. carporte græsarealer og legepladser. Der findes en stor legeplads samt mindre på de enkelte torve.

Grundejerforeningens drift er underlagt vedtægterne og diverse generalforsamlingsbeslutninger. Det daglige arbejde forestås af bestyrelsen, som skal sørge for at vedtægter og vedtagne regler overholdes, at det af generalforsamlingen vedtagne budget overholdes, og formidle kontakten til omverdenen.

Specielt skal her nævnes at byggearbejder, der kræver byggetilladelser, herunder opsætning af brændeovn og skorsten, skal godkendes af bestyrelsen før byggetilladelse kan opnås.
Se i øvrigt vedlagte deklarationer, vedtægter samt regler for husenes farver, udseende, hegn,udhuse og placering af tilbygninger m.v.

Bestyrelsen bistås af Grønt Udvalg, som udover at stå for indkaldelse til fællesaktiviteterne også udfærdiger handlingsplaner for fællesarealerne.

Fællesaktiviteterne består hovedsagelig i renovering af legeplads samt vedligeholdelse af grønne arealer forår og efterår. Dog har vi en gartner til at forestå større havearbejder, såsom græsslåning samt hækkeklipning langs Vingen. I forbindelse med fællesarbejde byder grundejerforeningen på drikkevarer samt lettere bespisning.

I udvalgene sidder de personer der har lyst til at deltage . Man vælges ikke til udvalgene, men melder sig efter eget ønske, dog tilstræbes det at der er repræsentanter fra alle torve.
Bestyrelsen skal have en repræsentant i udvalgene.

De indre fællesarealer omkring parkeringspladser, torve og huse vedligeholdes af de enkelte torves beboere i fællesskab.

Det påhviler den enkelte ejer at vedligeholde den del af fællesarealet , der ligger lige op ad parcellen, det vil sige fra grundgrænse til flisearealer eller den nærmeste meter.

Hvad angår snerydning har beboerne på de enkelte torve ansvaret for at rydde stierne indtil husene, således at postbud samt renovationsfolk kan komme uhindret frem. Selve torvene ryddes af et firma.

Back To Top